Cambria hotel & suites White Plains - Downtown - White Plains, New York, NY 10601, United States
  • wp-exterior-3-1.jpg
  • wp-bar-1-1.jpg
  • wp-lobby-1-1.jpg
  • wp-bar-2-2.jpg
  • wp-bed-5-1.jpg
  • wp-board-room-2-1.jpg

ĐẶT PHÒNG

Rooms
 
Chương trình khuyến mãi
 
Địa điểm
Cambria hotel & suites White Plains - Downtown
Meyer Jabara Hotels Chef Chronicles